STATUTEN VAN DE KVD-CLP


STATUTEN VAN DE KRING VAN HET VRIJE DENKEN

TITEL I : CONSTITUTIE

Artikel 1

Er wordt een feitelijke vereniging gesticht die als naam draagt : Kring van het Vrije Denken : afgekort : KVD.

Artikel 2

Basistekst gestemd tijdens de constitutieve Algemene Vergadering van 21 juni 2013 te Sint-Gillis

Steunend op het « Manifest voor de Gewetensvrijheid », geadopteerd tijdens de stichting op 10 augustus 2011 te Oslo van de « Internationale Vergadering voor het Vrije Denken »

dat wil vechten voor :

° De gewetensvrijheid, dit wil zeggen de vrijheid om te geloven of niet te geloven, het recht op vrijheid van denken;
° De totale scheiding van Kerk en Staat;
° Geen enkele openbare financiering van welke cultus ook;
° Openbare fondsen voor de openbare school, privé-fondsen voor de privé-school;
° Volledige vrijheid van wetenschappelijk onderzoek;
° Het recht van de vrouwen om over hun lichaam te beschikken;
° Politieke en sociale gelijkheid voor vrouwen-mannen.

Overwegend dat het Vrije Denken niet-confessioneel, democratisch en sociaal is, dit wil zeggen dat het het gezag verwerpt :

  • van autoriteit op religieus vlak;
  • van bevoorrechting op politiek vlak;
  • van de geldelijke macht op economisch vlak.

BESLISSEN WE ONS TE VERENIGING IN EEN :
KRING VAN HET VRIJE DENKEN – CERCLE DE LA LIBRE PENSEE

Artikel 3

De KVD-CLP is van plan zijn doelstellingen te verdedigen met alle middelen en daden die ze noodzakelijk acht.

De KVD-CLP beroept zich op de rede en de wetenschap.
Ze is geen Kerk; ze brengt geen enkel dogma mee.
Ze is onafhankelijk van elke instelling.

Van mening zijnde dat de emancipatie van het menselijk wezen moet nagestreefd worden in alle domeinen, bevestigt de KVD-CLP haar wil alle ideeën, krachten of instellingen te bestrijden, die er toe neigen de individuen te kleineren, te onderwerpen of te perverteren. Ze bevestigt haar wil om te strijden voor vrede, vrijheden, mensenrechten, scheiding van Kerk en Staat, met inbegrip van school en Staat.

Ze bevestigt haar wil deze strijd te voeren aan de zijde van alle vrouwen, van alle mannen en van alle verenigingen die geïnspireerd worden door dezelfde principes.

TITEL II : WAT BETREFT DE LEDEN

Artikel 4

Is lid van de KVD-CLP elke ondertekenaar(v.,m.) van de basistekst die zijn bijdrage betaalt.

Artikel 5

Op basis van gekende of meegedeelde feiten, kan een voorstel tot weigering van toetreding worden ingediend vóór de Algemene Vergadering als blijkt dat deze toetreding niet strookt met de doeleinden van de KVD-CLP. In dat geval beslist de Algemene Vergadering over dat voorstel tot weigering, en ingeval van uitsluiting, motiveert ze haar beslissing aan de belanghebbende (v/m).

Artikel 6

Op basis van gekende of meegedeelde feiten, kan een voorstel tot weigering van toetreding worden ingediend voor de Algemene Vergadering als blijkt dat het lid (v./m.) niet strookt met de doeleinden van de KVD-CLP. In dat geval beslist de Algemene Vergadering over het voorstel tot uitsluiting. Het lid kan dan, als zij-hij het wenst, zich laten verhoren door de Algemene Vergadering. In geval van uitsluiting, motiveert de Algemene Vergadering haar beslissing aan de belanghebbende.

Artikel 7

Elke lid is vrij de KVD-CLP te verlaten. Zij-hij kan op aanvraag ervan de redenen uitleggen op de Algemene Vergadering.

TITEL III : OVER DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8

Het hoogste orgaan van de KVD-CLP is de Algemene Vergadering.

Artikel 9 : Over de talen die gebruikt worden tijdens de Algemene Vergadering

De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden – in de mate van het mogelijke en in functie van de vraag – gehouden op aanvraag van één van zijn leden in het Frans en/of in het Nederlands en/of in het Duits. Deze aanvraag is rechtens en moet niet worden voorgelegd aan de stemming van vergadering.

De regel die werd geformuleerd in de 1ste alinea is ook van toepassing op een congres waarover sprake in titel IX.

Artikel 10

De Algemene Vergadering is samengesteld uit leden die in orde zijn met hun bijdrage en die lid zijn geworden ten laatste in de maand die de vergadering voorafgaat.

De Algemene Vergadering komt minimum vier keer per jaar samen en telkens als het comité, waarover sprake in titel V, dat nodig acht, of op aanvraag van 10% van zijn leden.

De Algemene Vergadering bepaalt de acties en middelen van de KVD-CLP.

De genodigden mogen de Algemene Vergadering bijwonen.

Artikel 11

De volgens de regels samengeroepen Algemene Vergadering neemt haar beslissingen bij absolute meerderheid (de helft plus één stem) van de aanwezigen. Haar stemmingen gebeuren bij handopsteking.

Als het gaat om vragen van personen, is de stemming geheim.

Artikel 12

Het voorzitterschap van de Algemene Vergadering wordt waargenomen door een lid van de KVD-CLP.

INZAKE DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

Een statutaire Algemene Vergadering wordt minimum om de twee jaar samengeroepen.

Tijdens de Algemene Vergadering worden ingediend :

° door het uitgaande Comité, het morele verslag dat voorgelegd zal worden aan de stemming van de aanwezige leden;
° door de controleurs(v/m) van de rekeningen, de financiële balans die zal voorgelegd worden aan de stemming van de aanwezige leden.

Tijdens de statutaire Algemene Vergadering worden verkozen :

° vijf leden van het Comité;
° twee controleurs (v./m.) van de rekeningen

Artikel 14

De statutaire Algemene Vergadering wordt samengeroepen, ten laatste vijfenveertig kalenderdagen vóór haar zitting.

Tegelijkertijd als de convocatie van de statutaire Algemene Vergadering wordt er een oproep tot kandidaatstellingen gedaan voor de verschillende mandaten waarover sprake in artikel 13.

Artikel 15

Het moreel verslag, de lijst van de kandidaten en hun eventuele schriftelijke motivaties worden meegedeeld aan de leden, ten laatste vijftien kalenderdagen voor de statutaire Algemene Vergadering.

TITEL IV : OVER DE VERKIEZING

Artikel 16

Zijn rechtens kiezers (v./m.) de leden die hun bijdrage betaald hebben tenminste drie maand voor de maand van de verkiezing.

Artikel 17

Voldoen aan de voorwaarden van verkiesbaarheid en kunnen zich kandidaat stellen voor de statutaire verkiezingen, de leden die hun bijdrage betaald hebben tenminste drie maand voorafgaand aan de verkiezing.

Artikel 18

Eén kandidate (kandidaat) die zich presenteert voor het mandaat van controleur (v./m.) van de rekeningen mag zich niet presenteren voor een ander mandaat.

Artikel 19

De kandidaturen, vergezeld van een eventuele motivatie, moeten schriftelijk – met inbegrip van mail – overgemaakt worden aan de aftredende voorzitster (voorzitter), tenminste eenentwintig kalenderdagen voor de zitting van de statutaire Algemene vergadering.

Artikel 20

Niettegenstaande artikel 19, als het aantal kandidaten (v./m.) – voor één van de twee soorten mandaten – ligt onder het aantal voorzien in artikel 13, kan de Algemene vergadering, vóór de voorstelling van het moreel rapport, de laatst voorgestelde kandidaturen in overweging nemen voor zover deze kandidaturen de in artikel 17 bepaalde voorwaarden respecteren.

Ingeval van goedkeuring worden de namen van deze kandidaten (v./m.) toegevoegd aan het stembiljet, en zal de procedure verlopen zoals voorzien in artikel 21 en volgende.

Artikel 21

Ingeval van onvoldoende kandidaturen, zal er overgegaan worden tot verkiezing op basis van de kandidaturen die werden neergelegd in de artikels 19 en 20 alinea 1 & 2.

Ingeval niet alle mandaten werden toegekend tijdens de statutaire Algemene vergadering, convoceert het gekozen Comité, of bij ingebrekestelling het uitgaande Comité, een electorale Algemene vergadering ten laatste binnen de dertig dagen.

Artikel 22

Vóór het houden van de stemming, presenteert elke kandidate (kandidaat) haar (zijn) motivaties aan de Algemene vergadering.

Zij/hij antwoordt op de vragen van de vergadering.

Artikel 23

Na de voorstelling van de kandidaten en vóór de stemming, duidt de Algemene Vergadering minstens twee stemmentellers aan belast met het juiste bijhouden van de stemmen en verwerking van de stembiljetten.

Artikel 24

De verkiezing van de leden van het Comité gaat vooraf aan die van de controleurs van de rekeningen.

De stemming is verplicht.

Worden verkozen de kandidaten (v/m) die het grootste aantal stemmen behaalden (gewone meerderheid).

Ingeval van pariteit van stemmen voor een mandaat, zal er, indien nodig, overgegaan worden tot een tweede ronde voor de kandidaten (v/m) die gelijke stemmen behaalden.

Als er bij de uitkomst van de tweede ronde weer pariteit van stemmen is, dan zal er geen mandaat toegekend worden en artikel 21 van toepassing zijn.

Als na toepassing van artikel 21 de staking der stemmen nog niet opgeheven werd, dan zal men overgaan tot een loting tussen de twee kandidaten (v/m).

Als het aantal kandidaten (v/m) gelijk is of ligt onder het aantal mandaten voor één van de twee types van mandaten waarover sprake in artikel 13, dan is er stemming voor of tegen. In dat geval moet de kandidate (kandidaat) de helft van de stemmen plus een (absolute meerderheid) van de aanwezigen behalen om te kunnen worden verkozen.

Artikel 25 : Over de herroeping van de kandidaten(v/m)

Op aanvraag van minstens 10% van de leden van de KVD-CLP die in orde zijn met hun bijdrage minstens drie maand voorafgaand aan deze aanvraag, of op voorstel van het Comité, zal er een Algemene Vergadering worden samengeroepen ten laatste binnen de vijftien kalenderdagen om te beraadslagen over de intrekking van een mandaat, als blijkt dat een mandataris een overtreding beging betreffende haar (zijn) mandaat.

Deze herroeping kan slechts plaatsvinden tijdens een nieuwe Algemene Vergadering die dringend en ten laatste binnen de vijftien kalenderdagen wordt samengeroepen.

De stemming betreffende het voorstel tot herroeping vindt plaats bij algemene meerderheid en wordt verplicht voorafgegaan door een debat.

TITEL V: OVER HET COMITE

Artikel 26

Het Comité bestaat uit vijf leden.

Het Comité kiest in zijn midden :

  • Een voorzitster of een voorzitter;
  • Twee onder-voorzitsters of onder-voorzitters ;
  • Een secretaresse of secretaris;
  • Een schatbewaarder (v/m).

Het Comité beslist over de rol van ieder van zijn leden.

Zodra het Comité in zijn ambt bevestigd is, stelt het Comité zijn samenstelling voor aan de volgende Algemene Vergadering voor.

Artikel 27

Ingeval van ontslag, overlijden of tekortkoming van één of verschillende leden van het Comité, verdeelt dit de functies tussen zijn overige leden en roept dit binnen de drie maand en overeenkomstig artikel 14 van de statuten, een statutaire Algemene Vergadering om het/de ontbrekende lid/leden van het Comité te verkiezen; de verkozene(n) voltooit (voltooien) het mandaat van zijn/hun voorganger(s).

Artikel 28

Het Comité convoceert de algemene vergaderingen en congressen. Het organiseert de vergaderingen en de activiteiten van de KVD-CLP.

Het communiceert de activiteiten voor de leden, en in onderhavig geval, voor de niet-leden.

Het verzekert het lopend beleid buiten de Algemene Vergaderingen.

Het vertegenwoordigt de KVD-CLP.

Het geeft rekenschap van zijn actie bij elke Algemene Vergadering.

Artikel 29 : Over de Sociale Zetel

De Sociale Zetel van de KVD-CLP wordt vastgelegd op de domicilie van de voorzitster-voorzitter.

Artikel 30 : Over de Schatbewaarder(v/m)

De schatbewaarder beheert de financiën van de KVD-CLP.

De schatbewaarder legt elke trimester aan het Comité een financiële balans voor.

Hij stelt de stukken van boekhouding ter beschikking van de controleurs van de rekeningen.

Voor uitgaven superieur aan een som vastgesteld door de Algemene Vergadering is een dubbele handtekening nodig, te weten die van de schatbewaarder en van een ander lid aangeduid door het Comité in zijn midden.

TITEL VI : OVER DE CONTROLEURS VAN DE REKENINGEN

Artikel 31

De controleurs(v/m) van de rekeningen kunnen lid zijn van het Comité.

Zij verifiëren het goede beheer van de rekeningen en leggen de financiële balans voor tijdens de statutaire Algemene Vergadering.

TITEL VII : OVER DE FINANCIËN

Artikel 32

De Algemene Vergadering bepaalt een minimale maandelijkse bijdrage.

Artikel 33

De financiering van de KVD-CLP mag gebeuren via alle middelen behalve door subsidies en schenkingen verleend door de overheid.

TITEL VIII : OVER VERGADERINGEN, INTERNATIONALE LIDMAATSCHAPPEN EN HERGROEPERINGEN

Artikel 34

Vergaderingen die allerlei onderwerpen aanbelangen en die de KVD-CLP interesseren, kunnen georganiseerd worden door het Comité op haar initiatief of op aanvraag van de leden.

Artikel 35

De KVD-CLP kan toetreden tot internationale organisaties die zich inspireren op dezelfde principes als de zijne.

Haar leden zijn vrij individueel toe te treden tot dergelijke verenigingen.

Artikel 36

De KVD-CLP kan zich verenigen met groeperingen in België die zich inspireren op dezelfde principes als de hare.

TITEL IX : OVER HET CONGRES

Artikel 37

De leden van de KVD-CLP, verenigd in een congres één keer per jaar, maken de balans op van het actiebeleid, herzien die eventueel en beslissen over nieuwe oriënteringen.

Artikel 38

Slechts een congres, besloten op een Algemene Vergadering, kan tot een wijziging van de statuten of tot de ontbinding van de KVD-CLP overgaan.

Wijzigingen in de statuten worden gestemd met een volstrekte meerderheid der stemmen.

Hebben het stemrecht de leden die hun bijdrage betaald hebben tenminste drie maand vóór de maand van het congres.Beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der stemmen der anwezigen.

Ontbinding van de KVD-CLP kan slechts worden uitgesproken met een twee-derde meerderheid der stemmen.

Statuten goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering
van 29 november 2013
en met een volstrekte meerderheid der stemmen geamendeerd
door het Congres van 08 mei 2015
te Sint Gillis

 KVD-CLP Statuten-vrijedenken 05 2015